دبیر کانون : سید مهدی تفضلی مقدم

 77007805
 30006308001111
Saraye.mahale.hakimieh@mihanmail.ir 
 حکیمیه- بلوار شهید برادران باباییان