اخبار فناوری اطلاعات

کمينه

 
 

دبیر کانون : نرگس خرم فر

دیپلم

دارای مدرک ICDL