گالری سرای محله حکیمیه

کمينه

تاریخچه سرای محله


مديريت محله در سال 1389 در راستاي تحقق اين چشم انداز و تسهيل در اجراي برنامه هاي شهرداري تهران، در چارچوب سياست ها و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران، با تأكيد بر جلب، ساماندهي و توسعه مشاركت هاي پايدار، آگاهانه و داوطلبانه شهروندان در اداره امور شهر ايجاد گرديد كه زمينه ساز پيشبرد مأموريت هاي اجتماعي - فرهنگي مديريت شهري، توسعه پايدار محله اي با تأكيد بر عناصر هويت (ديني، انقلابي، ملي، محله اي)، ترويج سبك زندگي ايراني - اسلامي و مديريت تغييرات فرهنگي - اجتماعي از طريق فراهم كردن زمينه حضور مؤثر مردم در تصمي مگيري ها و اداره امور شهر در مقياس محله اي، باشد. 

سرای محله حکیمیه سال 1388 در محله حکیمیه افتتاح شد .  در ابتدا صرفا کتابخانه و ستاد بحران این مرکز فعالیت می کرده است .  سرای محله در حکیمیه - فاز 1 - خیابان خرم -جنب مدرسه آرمان قرار داشت. در تاریخ 5/12/1391 سرای محله با حضور شهردار محترم تهران جناب دکتر قالیباف با مدیریت سرهنگ الله دادی  در ساختمان جدید خود در بلوار شهید برادران بابائیان جنب شهروند افتتاح گردید. این ساختمان دارای زیر بنای 580 متر مربع در 2 طبقه و 22 اتاق ساخته شده است. 2 سالن مجزا مطالعه خواهران و برادران که سالن برادران از 8 صبح تا 20 و خواهران از 8 تا 19 و جمعه ها از 8 تا 14 باز می باشد.ساختار مدیریت محله


مديريت محله؛ بر اساس تعريفي كه در دستورالعمل سامانده ي مشاركت هاي نهادي مردمي، غير انتفاعي و خود گردان از لحاظ مالي » اجتماعي در محلات آمده است كه به دنبال جلب، ساماندهي و ترويج مشاركت هاي مردمي، توسعه و ارتقاي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در مقياس محل هاي و اداره بهينه مراكز و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري در مقياس محله اي، با تعامل و استفاده از ظرفيت هاي شهرداري تهران و در چارچوب سياست ه ا و برنامه هاي كلان و « مديريت شهري در سطح محلات شهر تهران تشكيل شده و فعاليت مي نمايد
ساختار آن متشكل است از:
الف) هيئت امناي محله؛
ب) مدير محله؛
پ) بازرس مالي؛
ت) خانه ها؛

ج) كانون ها

 چشم انداز

تحقق مردم سالاري ديني و رسيدن به چشم انداز شهرداري تهر ان در افق سال 1404 مستلزم اقدامات پايه اي متعددي است كه از جمله آن ميتوان به ايجاد و توسعه زيرساخت هاي مشاركتي اشاره نمود. شهر تهران نيز با تمام گستردگي در ابعاد مختلف جغرافيايي، سياسي، مديريتي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... نمي تواند شاهد روزهاي بهتر باشد مگر آنكه شهروندان آن به معناي واقعي حضور فعال تر و آگاهانه در برنامه ريزي هاي سطوح خرد محل هاي داشته باشند. تمامي آنچه تحت عنوان شوراياري، مديريت محله، سياس تهاي محله محور و امثالهم مطرح ميشود مادام كه با مشاركت معنادار مردمي همراه نشود اثربخش نخواهد بود. مديريت محله در سال 1389 در راستاي تحقق اين چشم انداز و تسهيل در اجراي برنامه هاي شهرداري تهران، در چارچوب سياست ه ا و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران، با تأكيد بر جلب، ساماندهي و توسعه مشاركت هاي پايدار، آگاهانه و داوطلبانه شهروندان در اداره امور شهر ايجاد گرديد كه زمينه ساز پيشبرد مأموريت هاي اجتماعي - فرهنگي مديريت شهري، توسعه پايدار محله اي با تأكيد بر عناصر هويت (ديني، انقلابي، ملي، محله اي)، ترويج سبك زندگي ايراني - اسلامي و مديريت تغييرات فرهنگي - اجتماعي از طريق فراهم كردن زمينه حضور مؤثر مردم در تصميمگيري ها و اداره امور شهر در مقياس محله اي، باشد. 

 مدیر محله فعلی و سابق 

از تاریخ 1391/5/12 جناب آقای الله داد الله دادی مدیر سرای محله حکیمیه تا کنون هستند. ایشان در سال های مدیریت خود در این سرا سوابق بسیار درخشانی از عملکرد عالی و برقراری نظم و آرامش دارند.

جناب سرهنگ الله داد الله دادی

 کارشناس علوم انتظامی گرایش حقوق

ایشان 30 سال در ناجا در دوره های مختلف مدیریتی و فرماندهی خدمت کرده اند و بعد از آن 7 سال در شرکت های وابسته به سازمان صنایع فعالیت نموده اند.

و از اسفند 90 تا 95/2 در سمت مدیر محله حکیمیه انتخاب و مشغول به کار هستند. ایشان در اردیبهشت ماه 95 از این سمت استعفا نموده اند.

در حال حاضر آقای رجبعلی اسماعیلی نسب سرپرست مدیریت محله حکیمیه را بعهده دارند. ایشان کارمند مالی شهرداری ناحیه 8 منطقه 4 و دارای مدرک فق دیپلم حسابداری هستند.

کارگروههای تخصصی
خانه های 14گانه
کانونها
قوانین و مقررات
برنامه ها و پروژه ها
اهداف
تاریخچه
صورتجلسات
گزارشات
انتشارات
چند رسانه ای
پرسنل
سامانه مدیریت محلات
سازمانهای مردم نهاد
پیوندهای شهرداری
پیوندهای داخلی
سایر پیوندها