طبق تحقیقات به عمل آمده محله حکیمیه فاقد بهزیستی می باشد.