نمایندگیهای بیمه محله حکیمیه


آدرس

تلفن

نام

ردیف

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ155

77007366

بیمه ایران 155

1

خیابان فجر پلاک 24

77000280

بیمه ایران

2

خیابان خرم پلاک 74

77008186

بیمه توسعه

3

خیابان خرم –گلریز یکم -  پلاک 16

77006737

بیمه آسیا

4

خیابان دماوند-قبل از خیابان شهید نشوه-روبروی استودیوم ورزشی تهران جوان-پلاک 46

89382

شرکت بیمه کوثر

5