عوارض های شهرداری


شهرداريها از جمله موسسات عمومي وغير دولتي مي باشند كه هزينه هاي جاري وعمراني خود را از محل درآمدهاي وصولي از شهروندان ، موسسات، كارخانجات و.... تامين مي نمايند.

براساس ماده (29) آئين نامه مالي شهرداريها درآمد شهرداريها به شش طبقه تقسيم مي شوند:
1- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)
2- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
3- بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري
4- درآمدهاي حاصله از وجوه اموال شهرداري
5- كمكهاي دولت و سازمانهاي دولتي
6- اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و امول و دارايي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.
درآمد شهرداريها از دو منبع مهم تامين مي گردد:
1- منابع درآمدي داخلي
دريافتهاي مستقيم شهرداريها ازاجاره اموال ومستغلات، فروش اموال و.... مي باشد
2- منابع درآمدي خارجي
درآمدهايي كه در خارج از سازمان شهرداري دريافت مي گردد مانند عوارض محلي شامل صدور پروانه، كسب وپيشه ، آب، برق، تلفن ، كارخانجات ، كمكهاي دولتي و....
وضع عوارض بايد با ملاحظات و دقت نظر صورت گيرد كه برخي از آنها به شرح زير مي باشد:
1- وضع عوارض جديد با قوانين و مقررات مغايرتي نداشته باشد.
2- وضع عوارض جديد متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي  باشد.
3- توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل

4- جلوگيري از وضع عوارض مضاعف

شهرداری تهران نیز عوارض هایی را در جهت خدمات بهتر از شهروندان عزیز دریافت میکند که از جمله آنها می توان به عوارض ساختمانی، عوارض خودرو و موتور سیکلت، عوارض پسماند اشاره کرد همچنین شهرداری تهران به شهروندانی که در پرداخت خوش حساب باشند و عوارض خود را به موقع پرداخت کنند تخفیف 27% می دهد و در قرعه کشی 37 جایز خوش حسابی شرکت داده می شوند.

   

 

سامانه پرداخت الکترونیکی

عوارض شهر تهران

 سامانه پرداخت الکترونیکی

عوارض خودرو

 

سامانه برندگان خوش حساب

پرداخت عوارض شهرداری

 

سامانه پرداخت الکترونیکی

موتور سیکلت

 

 

 سامانه پرداخت الکترونیکی

عوارض کسب و پیشه