اخبار کارگروه مدیریت بحران

کمينه

برگزاری جلسه فصلی ستاد بحران محله 7/11/92
برگزاری جلسه فصلی ستاد بحران محله 7/11/92
  1392/11/13     182 نفر     منبع خبر: آیدا فهمی حسن


جلسه فصلی ستاد بحران محله 27/2/93
جلسه فصلی ستاد بحران محله 27/2/93
  1393/2/28     142 نفر     منبع خبر: آیدا فهمی حسن


کارگاه بحران 93/2/30
کارگاه بحران 93/2/30
به گزارش خبرنگار محله جلسه کارگاه بحران در تاریخ 93/2/30 در سرای محله حکیمیه برگزار گردید.
  1393/2/31     141 نفر     منبع خبر: آیدا فهمی حسن


آموزش اطفا حریق 93/3/25
آموزش اطفا حریق 93/3/25
  1393/3/30     147 نفر     منبع خبر: آیدا فهمی حسنفاطمه کریم پور  
77007804  
09128107987

f.karimpour@gmail.com   
30006308001111  
 حکیمیه - بلوار لاله - سرای محله حکیمیه  

دفترچه کارگروه

کمينه