اخبار کارگروه ورزش و اوقات فراغت

کمينه

مسابقه ورزشی بومی محلی 24/11/92
مسابقه ورزشی بومی محلی 24/11/92
      79 نفر     منبع خبر: آیدا فهمی حسن

حسین احسان نیا

 
77007805  
09124445182

H.ehsannia2014@gmail.com   
30006308001111  
 حکیمیه - بلوار لاله - سرای محله حکیمیه  

دفترچه کارگروه

کمينه