معرفی کارگروهها

کمينه

کارگروه های تخصصی – مردمی به صورت داوطلبانه و با حضور شهروندان متخصص و آگاه محله ها در قالب شش موضوع تخصصی تشکیل و فعالیت اصلی خود را به عنوان رکن مشورتی به هیأت امناء و مدیریت محله در زمینه شناسایی  وضعیت محله ها، جلب مشارکت اهالی، بررسی و ارائه راهکارهای تخصصی و کمک به اجرای برنامه های عمومی در سطح محله ها انجام می دهند.
عناوین کارگروه های تخصصی عبارتند از:

کارگروه اجتماعی، آموزشی و توانمندسازی
کارگروه سلامت و محیط زیست
کارگروه فرهنگی و هنری
کارگروه مدیریت بحران و ایمنی
کارگروه ورزش و اوقات فراغت
کارگروه امور خدماتی و رفاهی

کارگروه تخصصی فرهنگی و هنری:

اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان شناسایی توانمندی­های موجود محلی در زمینه­های فرهنگی و هنری و جلب مشارکت و همکاری متخصصین در اجرای برنامه­های عمومی و موضوعی، همکاری در طراحی و برگزاری مراسم­­های ملی و مذهبی، در سطح محله، برگزاری کلاس­های آموزشی موضوعی برای ساکنان و سایر شهروندان و ... عنوان داشت.

کارگروه تخصصی اجتماعی، آموزش و توانمندسازی:

 اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان شناسایی توانمندی­های موجود محلی در زمینه­های فعالیت­های اجتماعی، برنامه­ریزی و اجرای طرح­های توانمندسازی محلی اعم از توسعه محلی و فردی، نیازسنجی آموزشی و شناسایی فرصت­های آموزش عمومی و تخصصی موضوعی در میان ساکنان محله و ... ذکر نمود.

کارگروه تخصصی سلامت و محیط زیست:

 اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان پایش مستمر وضعیت بهداشتی و محیط زیستی محله، تهیه برنامه­ها و اجرای اقداماتی به منظور توسعه و بهبود وضعیت بهداشت و سلامت فردی و محیطی محله، همکاری در طراحی و اجرای طرح­های تفکیک زباله از مبداء توسط ساکنان، جلب مشارکت و همکاری متخصین محلی در زمینه طرح­های موردنظر در خانه سلامت محله و ... برشمرد.

کارگروه ورزش و اوقات فراغت :

اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان بهبود وضعیت موجود فیزیکی محله در راستای اجرای فعالیت­های ورزشی و اوقات فراغت شهروندان محله، برنامه­ریزی و توسعه ظرفیت­های ورزشی در سطح محله، برنامه­ریزی به منظور توسعه ایستگاه­های ورزش صبحگاهی، اجرای برنامه­های ورزشی با مشارکت شهروندان محله در داخل و خارج از محله، تشکیل تیم­های ورزشی و سایر فعالیت­های پیشنهادی اعضاء عنوان نمود.

کارگروه تخصصی امور خدماتی و رفاهی:

 اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان شناسایی کاستی­ها و مشکلات موجود در حوزه خدمات شهری و امور رفاهی ساکنان محله، شناسایی ظرفیت­های موجود در میان ساکنان به منظور بهبود برنامه­های خدماتی و رفاهی شهرداری در سطح محل، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت خدمات شهری و رفاهی ارائه شده از سوی مدیریت شهری، همکاری با مدیریت شهری به منظور تقویت سازوکارهای نظارت بر اقدامات و عملکرد پیمانکاران  خدمات شهری در سطح محله و سایر فعالیت­های پیشنهادی اعضاء ذکر نمود.

کارگروه مدیریت بحران:

کارگروه تخصصی مدیریت بحران و ایمنی: اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان شناسایی وضعیت محله و ابنیه، تهیه برنامه­ها و اجرای اقداماتی به منظور آمادگی ساکنان محله در پاسخ موثر به حوادث و سوانح احتمالی در سطح ابنیه محل سکونت و محله، تشکیل گروه­های داوطلب محلی مدیریت سوانح، آموزش و توسعه آگاهی درخصوص موضوعات ایمنی و مدیریت بحران در میان اهالی محله عنوان نمود.